Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Rzecznik Praw Ucznia

RZECZNIK PRAW UCZNIA

„ Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw,

do sprawiedliwego ich rozważania”

Janusz Korczak

 

Drodzy Uczniowie!

Jeśli macie problem,

potrzebujecie rozmowy o trudnej

i niebezpiecznej  sytuacji, w której się znaleźliście;

macie ciekawe pomysły, którymi chcecie się podzielić

- zapraszam.

 

Kto to jest – Rzecznik Praw Ucznia?

 Rzecznik Praw Ucznia to osoba dbająca o przestrzeganie praw ucznia w szkole. Rzecznik podejmuje mediacje między samymi uczniami oraz uczniami i nauczycielami oraz reprezentuje Szkołę na zewnątrz w sprawach przestrzegania praw ucznia.

Kto jest Rzecznikiem w naszej szkole?

Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest Pani Dorota Pinczuk

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.

 

ZADANIA I FUNKCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA

– Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole

– Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli

– Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów

– Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów

 

 

Środki działania Rzecznika:

– Inicjowanie działań w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia

– Rozstrzyganie indywidualnych problemów

– Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).

– Współpraca z pedagogiem szkolnym

– Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

– zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

– podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

– skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,

– w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

– ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

– zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

– podjęcie mediacji ze stronami,

– zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

– wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności

 1. Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności.

RZECZNIK PRAW UCZNIA INFORMUJE

O czym uczeń wiedzieć powinien

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się

do ( przy zachowaniu podanej kolejności)

-  wychowawcy

- pedagog

- Rzecznika Praw Ucznia

 1. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.
 2. W przypadku niezałatwienia sporu decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.
 3. PAMIĘTAJ!

Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Pamiętaj, że dla mnie jesteś najważniejszy, dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

 

Poniedziałek 15.20- 15.50 sala 221 LO

Czwartek 13.30-14.00 sala 15 SP