Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

rok szkolny 2021/2022

CEL PROJEKTU: Ożywienie działań proekologicznych i prozdrowotnych podejmowanych w szkołach oraz działań w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy, sprawności sportowej, umiejętności oraz aktywności społecznej uczniów szkół podstawowych, promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie kompetencji miękkich, a także integracja społeczności szkolnej, budowanie więzi społecznych, kształtowanie patriotyzmu lokalnego i promocja szkół w środowisku lokalnym.

CZAS TRWANIA: 01.11. 2021 do 10.06.2022 

ZADANIA DO REALIZACJI : 

1. Zorganizowanie działania o charakterze promującym naukę np. „Festiwal Nauki”. 

2. Zorganizowanie wydarzenia ukazującego działania szkół w zakresie współpracy z rodzicami, ochrony środowiska, wolontariatu, promocji zdrowego stylu życia, integracji środowiska szkolnego.

3. Zorganizowanie działania o charakterze sportowym.

Artykuły