Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://platerka.pl/sp.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Informacja o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej. Link do wyniku analizy: Narutowicza

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator techniczny strony Marcin Kasiński, e-mail: it@platerka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48604610254. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły jest ogrodzony, na plac przedwejściowy prowadzi brama umożliwiająca dostęp osobom z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach. Plac przedwejściowy posiada trasę wolną od przeszkód , nawierzchnia z płyt chodnikowych jest nierówna.

 

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia,

  • wejście główne znajdujące się od strony budynku II Liceum, jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Do drzwi wejściowych jednoskrzydłowych ( 90 cm) prowadzą  schody z 12 stopni posiadające poręcze boczne.

  • wejście do szatni znajduje się  od strony budynku II Liceum, jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, dostępne dla  uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły w godzinach pracy szkoły .Do drzwi jednoskrzydłowych ( 90cm ) prowadzą  schody w dół - 10 stopni.

 

Szkoła nie  posiada parkingu wewnętrznego , wyznaczono 1 miejsce postojowe dla osób niepelnosprawnych za budynkiem szkoły wjazd od ulicy Narutowicza . W odległości około 25 metrów od drzwi wejściowych znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku szkoły są trzy kondygnacje:

  • niski parter , gdzie znajdują się szatnie, biblioteka, stołówka - brak dostępu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach;

  • parter , gdzie znajdują się  kancelaria szkolna, gabinet  wicedyrektora, sale lekcyjne, gabinet pielęgniarki , gabinet pedagoga oraz toalety ;

  • I piętro, gdzie znajduje się pokój nauczycielski, sale lekcyjne, toalety 

 

W budynku szkoły brak windy, schody nie posiadają dostosowań dla osób niewidomych i słabowidzących, korytarze posiadają trasę wolna od przeszkód.

 

W budynku  zastosowano oznaczenie wszystkich pomieszczeń za pomocą symboli numerycznych, brak jest oznaczeń w alfabecie Brailla, oznaczeń pisanych w sposób kontrastowy, czcionką odpowiednio dużą dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W budynku nie zastosowano pętli indukcyjnych i informacji głosowych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie  pracownika obsługi pełniącego dyżur w czasie pracy szkoły.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Informacje dodatkowe