II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Regulamin Rady Rodziców

I. Cel i zadania Rady Rodziców .

 

§1


1.  Reprezentację wszystkich rodziców i opiekunów uczniów stanowi Rada Rodziców. 

2. W skład Rad Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok od momentu wybrania; 

3. Członkowie Rady Rodziców i jego organów pełnią funkcje społecznie.

§2

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców i opiekunów uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności współdziałania w procesie wychowania, nauczania i opieki.


§3

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego     przez nauczycieli;

 

 b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.


2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

4) dysponowanie środkami finansowymi zebranymi od rodziców na rzecz Rady Rodziców;

5) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą;

6) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych pomiędzy rodzicami;

7) współpracowanie z Radą Rodziców Gimnazjum Nr 3 im. E. Plater, ustalając zasady  i zakres współpracy.

8) udział rodziców mających odpowiednie przygotowanie w organizowaniu na wniosek nauczyciela wybranych tematów przewidzianych programem nauczania;

9) współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

10) ustalanie kryteriów udzielania uczniom pomocy materialnej ze środków Rady Rodziców;

11) współudział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej i sportowo -turystycznej szkoły;

12) pomoc w organizowaniu dla uczniów wypoczynku wakacyjnego i w dniach wolnych od zajęć;

13) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny oraz utrzymywania ładu i porządku na terenie szkoły;

14) inne działania zgodne ze Statutem Szkoły.

§ 4   

    Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.II. Skład, kompetencje oraz tryb powoływania i odwoływania organów Rady Rodziców.  

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców oddziału (klasy).

2. Zebranie rodziców danego oddziału (klasy) na pierwszym zebraniu wybiera w tajnych wyborach Klasową Radę Rodziców składającą się z co najmniej 3 osób tak aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, a następnie z tej trójki po jednym przedstawicielu do Rady Rodziców Szkoły; 

3. Wybrani przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.

4. Zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera w tajnych wyborach spośród siebie:

a/ Prezydium Rady Rodziców - jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców;

b/ Komisję Rewizyjną - jako organ kontrolny Rady.

§5

            Najwyższą władzą ogółu rodziców jest Zebranie Rady Rodziców szkoły, które zwoływane jest raz w czasie kadencji Rady Rodziców - przez Dyrektora Szkoły.


§6

            Zadaniem Rady Rodziców oddziału (klasy) jest realizowanie celów określonych w § 2 i 3 na terenie danego oddziału (klasy) zwłaszcza poprzez ścisłą współpracę z wychowawcą oraz informowanie ogółu rodziców uczniów danego oddziału (klasy) o uchwałach i wnioskach podjętych na ogólnych zebraniach.

§ 7

            Prezydium Rady Rodziców składa się z co najmniej 6 członków, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących), sekretarza, skarbnika i dwóch członków Prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu.

§8

            Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej z 3 osób. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę na pierwszym swoim posiedzeniu.

§9

            Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, innych rodziców oraz osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły - dla wykonania określonych zadań.

§10

            Zebranie Rady Rodziców jest uprawnione do podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach określonych w § 2 i 3, a w szczególności:

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

e) wyboru i odwołania Prezydium Rady Rodziców;

f) wyboru i odwołania Komisji Rewizyjnej;

g) wyboru i odwołania przedstawicieli do Rady Szkoły; 

h) udzielenia lub nie udzielenia absolutorium ustępującemu organowi;

i) ustalenia wysokości dobrowolnych składek rodziców na dany rok szkolny;

j) uchwalenia rocznych preliminarzy wydatków Rady Rodziców;

k) uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców.

§ 11

1. W I semestrze roku szkolnego po odbyciu się oddziałowych zebrań, określonych w § 4, Dyrektor szkoły zwołuje Zebranie Rady Rodziców o charakterze sprawozdawczo - wyborczym.

2. Kolejne zebrania zwołuje, nie rzadziej niż jeden raz w semestrze Dyrektor szkoły na wniosek Prezydium Rady Rodziców, lub Rady Szkoły albo z własnej inicjatywy.

§12

1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Na posiedzenia Prezydium zaprasza się dyrektora szkoły, przewodniczącego Rady Szkoły i inne osoby.

2. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz Prezydium. Protokoły podpisują przewodniczący i sekretarz.

3. Zadaniem Prezydium Rady Rodziców jest bieżące realizowania celów Rady Rodziców polegające w szczególności na:

a/ przygotowywaniu projektów wniosków i opinii określonych w § 45 Statutu Szkoły oraz wymienionych w § 3;

b/ opracowywaniu projektu rocznego preliminarza wydatków Rady Rodziców;

c/ podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącej działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców;

d/ składaniu okresowych sprawozdań ze swej działalności na Plenarnym Zebraniu Rady Rodziców;

e/ podejmowaniu innych ważnych decyzji w okresie pomiędzy Zebraniami Rady Rodziców;

f/ ustaleniu kryteriów udzielania pomocy materialnej uczniom.

§13 

 Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych organów Rady Rodziców z zasadami prawidłowego gospodarowania i dokumentowania operacji finansowych a w szczególności:

a/ dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli działalności finansowo - gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami finansowo – księgowymi;

b/ przeprowadzanie dodatkowych kontroli finansowych działalności organów Rady Rodziców na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców oraz Dyrektora Szkoły;

c/ składanie na Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

§14 

           Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed corocznym posiedzeniem sprawozdawczo - wyborczym Rady Rodziców. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane na zebraniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz innym podmiotom, które wnosiły o zwołanie komisji i przeprowadzenie kontroli.

III. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jego organy wewnętrzne.

§ 15

1. Uchwały Zebrania Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów (przy obecności przynajmniej połowy wybranego składu danego organu).

2. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, bądź Komisji Rewizyjnej. Uchwały podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Rodziców.

IV. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszu Rady Rodziców.

§16

1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

2. Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na finansowanie działalności związanej z realizacją zadań określonych w § 2 i 3.

3. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych deklaracji składek rodziców, dotacji, darowizn oraz innych źródeł.

4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków na dany rok szkolny uchwalonego na Zebraniu Rady Rodziców, a każdorazowo zatwierdzanego przez Prezydium Rady Rodziców.

§17

1. Rada Rodziców prowadzi swą działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady gospodarki finansowej i rachunkowości.

2. W celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej Rada Rodziców może zatrudnić księgową na warunkach ustalonych przez Prezydium Rady.

3. Skarbnik Rady Rodziców pełni bezpośredni nadzór nad pracą księgowego.

§18

1. Rada Rodziców posiada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących operacji finansowych.

2. Do dysponowania środkami finansowymi Rady Rodziców niezbędne jest złożenie dwóch podpisów przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Prezydium oraz upoważnionego członka Prezydium. Prezydium Rady określi w drodze uchwały ilość swoich członków, którzy uprawnieni będą do dysponowania środkami finansowym.

V. Postanowienia końcowe .

§19

            W przypadku nie respektowania uprawnień Rady Rodziców przez Dyrekcję Szkoły, podległych jej pracowników, a także Radę Pedagogiczną czy Radę Szkoły, Prezydium Rady może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

§ 20 

           W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§21

            Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców jak i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeżeli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

§ 22

            Z pracy w ramach Rady Rodziców można zrezygnować w każdej chwili po złożeniu ustnej deklaracji, bez uzasadniania przyczyn takiej decyzji. Na zwolnione miejsce organ, który dokonał wyboru dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyboru uzupełniającego.

§ 23

           Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną

a także pieczęcią do operacji finansowych, identyczną jak poprzednia z dodatkiem numeru konta bankowego

§ 24

            Niniejszy regulamin może być w każdej chwili zmieniony w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 25

           Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 26 

 

       Niniejszy regulamin uchwalono na zebraniu Rady Rodziców w dniu 10 października 2007 r.

platerka.pl/liceumart,99,regulamin-rady-rodzicow
platerka.pl/liceum