II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Psycholog

mgr Marzena Bomba

 

Zwróć się do psychologa szkolnego gdy:

    • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek 8:30  14:30 
Wtorek 8:30 – 13:30
Środa 11:30  14:30
Czwartek 8:00  12:00 
Piątek 8:00  12:00

 Gabinet psychologa:  83 341 64 93

Psycholog organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka

Zadania  obejmują:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
 • wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom;
 • wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikającego z programu wychowawczego szkoły;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

 

W ramach swojej pracy współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

·  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
·  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
·  Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 
·  Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień 
·  Poradnią Zdrowia Psychicznego 
·  Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich 
·  Komendą Miejską Policji 
·  Pedagogami z innych szkół ponadgimnazjalnych

platerka.pl/liceump,121,psycholog
platerka.pl/liceum