II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Klasa mundurowa

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe


Program Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe działa od 2017 roku i jest przeznaczony dla szkół średnich prowadzących klasy o profilu wojskowym.

Klasy Mundurowe
Zasady projektu
W każdej edycji nauka w ramach projektu odbywa się przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły). Projekt ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci pięciodniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa (EW). Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi.

Korzyści dla uczniów
Zakwalifikowane do projektu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego, kompleksowego i przede wszystkim spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.
Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej dwa lata temu wprowadziło i nadal kontynuuje system dodatkowych korzyści dla uczniów i szkół w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (w formie dotacji celowych dla organów prowadzących szkoły); wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu nauczania EW w CWKM wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu nauczania EW jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

Informacja o przyznaniu dotacji

Informacja o przyznaniu dotacji, której Dysponentem Jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej

 

Czytaj więcej o: Informacja o przyznaniu dotacji
platerka.pl/liceump,169,klasa-mundurowa
platerka.pl/liceum