II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rady rodziców odbywa się następująco:

§1.

30% środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji Klasowej Rady Rodziców jeżeli 75% stanu osobowego dokonało wpłat składki Rady Rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasy, Rada Klasowa Rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele na jakie mogą być wydatkowane te środki to: dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki i biwaki, upiększanie izby klasowej inne wydatki na rzecz całej klasy.

§ 2.


Pozostała część środków ze składki Rady Rodziców jest przekazywana do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców.

§ 3.


Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

1/ pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników bądź zapomogi;


2/ dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólno szkolnym jak festyny sportowo-rekreacyjne i dni sportu szkolnego, finały szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych, innych konkursów zgodnie z planem dydaktyczno-wychowawczym;


3/ sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;


4/ nagrody dla wyróżniających się uczniów na koniec roku szkolnego;


5/ zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego;


6/ wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem kasy.B. Wydatkowanie środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska.

§ 4.


Środki mogą być wydatkowane na:


1/ dofinansowanie celów ustalonych w § 3;


2/ finansowanie własnych projektów Rady Rodziców np. komputery, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych, inne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i wystrój szkoły.

C. Sposób wydatkowania środków rady rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz rady rodziców.

W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

platerka.pl/liceumart,98,ramowy-preliminarz-wydatkow-rady-rodzicow
platerka.pl/liceum