II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Zasady udzielania pomocy materialnej uczniom ze środków Rady Rodziców

Na podstawie § 10 p. 10 Regulaminu Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej ustala się zasady udzielania uczniom pomocy materialnej.

§1

Decyzje dotyczące przyznania pomocy materialnej dla ucznia podejmuje Prezydium Rady Rodziców na wniosek ucznia zaopiniowany pozytywnie przez wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.

§2

1. Podstawę przyznania pomocy materialnej stanowi wysokość dochodu na jednego członka rodziny w kwocie nie wyższej niż 2/3 najniższego świadczenia rentowego.

 

2. Udokumentowanie wysokości dochodu jest obowiązkiem ucznia (przedłożenie zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez rodziców lub emerytury bądź renty).

§3

            W wyjątkowych wypadkach Prezydium Rady Rodziców może przyznać pomoc materialną uczniowi pomimo niespełnienia warunków określonych w § 2 p. 1. Konieczna jest jednak pozytywna opinia wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.

§4

            Udzielenie pomocy materialnej dla ucznia może być przyznane w następującym zakresie:

a) dofinansowania do wycieczek organizowanych przez szkołę;
b) udzielania zapomóg celowych;
c) innych form pomocy.

§5

            Uczniowie ubiegający się o pomoc materialną w jakiejkolwiek formie składają wniosek w sekretariacie szkoły, po uprzednim zaopiniowaniu przez wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.

§6

             Podstawę dysponowania środkami finansowymi na pomoc materialną dla uczniów stanowi roczny preliminarz wydatków uchwalany przez Ogólne Zebranie Rady Rodziców.

platerka.pl/liceumart,97,zasady-udzielania-pomocy-materialnej-uczniom-ze-srodkow-rady-rodzicow
platerka.pl/liceum