Rekrutacja

 

ZASADY REKRUTACJI

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2017/2018

§ 1

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy 7 klas pierwszych:

IA biologiczno - chemiczna z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia, matematyka,
z językami: I - angielski, II - niemiecki lub rosyjski;

IB humanistyczna 

1B1 z rozszerzonymi przedmiotami: j. polski, historia, wiedzą o społeczeństwie,
z językami: I - angielski, II - francuski;

1B2 z rozszerzonymi przedmiotami: j. polski, historia, językiem angielski, 
z językami: I - angielski, II - francuski;

IC matematyczno - geograficzna z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia, językiem angielski, 
z językami: I - angielski , II - niemiecki lub rosyjski;

ID matematyczno - informatyczna z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka, informatyka, 
z językami: I - angielski, II - niemiecki lub rosyjski;

IE matematyczno - z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka, chemia, 
z językami: I - angielski, II -niemiecki lub rosyjski;

IG biologiczno - chemiczna z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia, j. angielski,
z językami: I - angielski, II - niemiecki lub rosyjski;

IH językowa z rozszerzonymi przedmiotami: j. niemiecki lub j. rosyjski, geografia, wiedzą o społeczeństwie , 
z językami: I - angielski, II - niemiecki lub rosyjski;

Uwaga: I język z kontynuacji II język od podstaw.

Szczegółowe opisy klas znajdują się w ofercie szkoły.

 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS I

§ 2

I. O przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. nie ukończyli 18 roku życia,

 2. ukończyli gimnazjum,

 3. w odpowiednim terminie dostarczyli wymaganą dokumentację.

II. Szkoła jest ujęta w systemie rekrutacji elektronicznej.

 1. Kandydatów do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej obowiązuje ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły, które składają w szkole pierwszego wyboru.

 2. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów z gimnazjum spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.

 3. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.

§ 3

I. O kolejności przyjęć kandydatów do klas pierwszych liceum decyduje suma punktów rekrutacyjnych uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym oraz punkty za świadectwo i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

II. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1. 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego - wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • z języka polskiego,

 • z matematyki,

 • z historii i wiedzy o społeczeństwie,

 • z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia,

 • z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

będą mnożone przez 0,2 pkt.

W postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44z z ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 20 punktów;

 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

 3. dobrym – przyznaje się 13 punktów;

 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2. 80 punktów za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
celujący – przyznaje się po 18 pkt,
bardzo dobry – przyznaje się po 17 pkt,
dobry – przyznaje się po 14 pkt,
dostateczny – przyznaje się po 8 pkt,
dopuszczający – przyznaje się po 2 pkt.

 

A) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 18 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

B) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt A, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

Przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę oceny
z następujących czterech przedmiotów:

Klasa 1a: j. polski, matematyka, biologia, chemia.

Klasa 1b:  b1 j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

    b2 j. polski, matematyka, historia, j. angielski.

Klasa 1c: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski.

Klasa 1d: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Klasa 1e: j. polski, matematyka, fizyka, chemia.

Klasa 1g: j. polski, matematyka, biologia, chemia.

Klasa 1h: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski.

3. 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

a. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.

b. Maksymalnie 13 punktów za uzyskanie tytułu w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów,

 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1)–2), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – 4 punkty,

 2. krajowym – 3 punkty,

 3. wojewódzkim – 2 punkty,

 4. powiatowym – 1 punkt.

Wykaz konkursów:

 1. przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, za które przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne w roku szkolnym 2017/2018:

 1. języka polskiego,

 2. języka angielskiego,

 3. języka niemieckiego,

 4. języka rosyjskiego,

 5. języka francuskiego,

 6. języka hiszpańskiego,

 7. historii,

 8. matematyki,

 9. fizyki,

 10. chemii,

 11. biologii,

 12. geografii.

2. tematycznych

 1. wojewódzki konkurs ortograficzny.

 

c. 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

III. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego oddziału niezależnie od kryteriów, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

§ 4

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do liceum ogólnokształcącego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Jeżeli szkoła po przeprowadzeniu trzeciego etapu rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rodzice kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły, o którym mowa w § 5.

§ 5

1. Wniosek, o którym mowa w § 4 zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,

5) wskazanie wybranego oddziału w szkole.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o szczególnych osiągnięciach wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

 3. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986
  i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457
  i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649 i 1886),

 5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 6. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków:

 1. świadectwo ukończenia szkoły,

 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu,

 3. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych przez Kuratora Oświaty,

 4. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c–f oraz pkt 2, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b, mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d-f oraz pkt 2 lit. c i d, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

8. Jeżeli do danego oddziału liceum liczba laureatów i finalistów olimpiad jest większa niż liczba planowanych miejsc stosuje się odpowiednio § 2-4.

§ 6

1. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole składając w wybranej szkole oryginały przedkładając oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w przewidzianym regulaminem terminie.

2. Niezłożenie potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.

§ 7

I. Terminy postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie

https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8378

 

II. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w Liceum - złożenia oryginałów dokumentów. Nie złożenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w szkole,
co oznacza skreślenie z listy przyjętych.

III. Wykaz wymaganych dokumentów:

a) świadectwo ukończenia gimnazjum (po otrzymaniu),

b) inne dokumenty poświadczające spełnienie wymagań wymienionych w kryteriach przyjęć § 3 ust 3 lit. c i d i § 4 ust.1.c) trzy fotografie (po przyjęciu do szkoły),

d) karta zdrowia, bilans ucznia (po przyjęciu do szkoły).

 

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły

tel./fax (83) 341-64-94

email: platerka@poczta.fm

Więcej wiadomości o szkole znajdziesz na stronie:

www.platerka.pl

 

 • List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

  List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

  Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie. Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, dyrektorami szkół w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia. Wiedzą już Państwo, do której szkoły

  Więcej...
 • Sukces uczennic naszej szkoły!

  Sukces uczennic naszej szkoły!

  W środę 26 kwietnia godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Humanistycznego miało miejsce  podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Państwo bez stosów. Czy z doświadczeń  polskich w zakresie tolerancji religijnej i kulturowej może czerpać współczesna Europa”? organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Historyków i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wręczenie nagród Laureatom uświetnił wykład JE

  Więcej...
 • Marta Melaniuk – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Rosyjskiego

  Marta Melaniuk – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Rosyjskiego

  Marta Melaniuk uczennica klasy 3a zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym „Кто и что мне помогает в изучении русского языка?” W konkursie wzięło udział 75 uczniów z całej Polski. Prezentację trzeba było wykonać w języku rosyjskim. Jury oceniając prace zwracała uwagę na oryginalność pomysłu, kreatywność, także poprawność językową. Uczennica oprócz nagrody książkowej otrzymała zaproszenie

  Więcej...
 • Kiriłł Kozubaj Finalistą Olimpiady Języka Rosyjskiego

  Kiriłł Kozubaj Finalistą Olimpiady Języka Rosyjskiego

  Kiriłł Kozubaj uczeń klasy 1h otrzymał tytuł Finalisty XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego, która odbyła się w dniach 08-09 kwietnia 2017 roku w Warszawie. W etapie centralnym uczestniczyło 51 uczniów z całej Polski. Finał składał się z egzaminu pisemnego oraz ustnego. Tytuł finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z języka obcego i otwiera możliwość studiowania na niektórych

  Więcej...
 • Targi Edukacyjne

  Targi Edukacyjne

  PLATERKA = AWANGARDA pod takim hasłem zaprezentowało się II LO im E. Plater na tegorocznych Targach Edukacyjnych, które odbyły się 25 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Awangarda, to nowoczesność, otwartość na eksperyment, innowacje. Nasza szkoła uczy, inspiruje, promuje aktywność młodych ludzi, zachęca do poszukiwań, rozwija wyobraźnię. Na targach pokazaliśmy próbę naszych możliwości.

  Więcej...
 • XIII Konkurs Języka niemieckiego

  XIII Konkurs Języka niemieckiego

  XIII KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, zainteresowani rozwijaniem kompetencji językowych i poszerzaniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, już po raz trzynasty wzięli udział w konkursie języka niemieckiego. Konkurs został zorganizowany przez Polsko-Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej prowadzone przez Podlaską Agencję Consultingową  RECTUS – WOC oraz Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej.

  Więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11