Jest 15:50

LITERACKI SUKCES AGNIESZKI


Gratulujemy Agnieszce Petruczynik z klasy III F  zajęcia III miejsca w " I Bialskiam Konkursie Literackim " w kategorii proza !!!!
Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej i IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica. I Bialski Konkurs Literacki został objęty honorowym patronatem prezydenta miasta Biała Podlaska. 
Uroczyste podsumowanie odbyło się  dniu 24.06.2014 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. 
 
Jury w składzie:Grzegorz Michałowski, przewodniczący (redaktor nacz. „Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego”), Agata Szczodrak, członek (poetka, autorka tomiku poetyckiego „fluid rozpustnego nieba”), Radosław Plandowski, członek (krytyk literacki, prezes Klubu Literackiego „Maksyma”) przyznało nagrody w następujących kategoriach: poezja i proza.
 
O konkursie, na który wysłała opowiadanie "historie", Agnieszka dowiedziała się z plakatu wywieszonego w szkole. Zachęcamy więc wszystkich do próbowania swoich sił i odkrywania talentów.

Data publikacji: 12 września 2014r.

Platerkowicze


 

Nie bądźcie biernymi uczniami, niech będzie Was „wszędzie pełno”, postępujcie tak, aby wszyscy o Was usłyszeli!

 

Drodzy Platerkowicze. W zakładce Konkursy/Olimpiady umieszczamy informacje o  różnych akcjach i konkursach, do udziału w których serdecznie Was zachęcamy. Zaglądajcie tam systematycznie, a z pewnością znajdziecie  coś dla siebie, coś, co Was zainspiruje do aktywnego działania.


Data publikacji: 09 września 2014r.

Zebranie z rodzicami


Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie,
które odbędzie się dnia 11 września 2014r. o godzinie 16.00.
 
Rodzice klas pierwszych zebranie na sali gimnastycznej.
 
HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
23 października 2014r. (czwartek)
09 grudnia 2014r.(wtorek)
27 stycznia 2015r. (wtorek)
10 kwietnia 2015r. (piątek)
21 maja 2015r. (czwartek)

Data publikacji: 10 września 2014r.

Aktualizacja planu lekcji


Nowa wersja planu lekcji dostępna na stronie obowiązuje od 08.09.2014 r. (poniedziałek).


Data publikacji: 6 września 2014r.

Ogłoszenie


Informujemy wszystkich pojawił się nowy druk


Data publikacji: 03 września 2014r.

Informacja na temat realizacji w mieście Biała Podlaska Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”


Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się do psychologa szkolnego, najpóźniej do dnia 5 września 2014 r. do godziny 1200
Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:
  • faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),
  • rachunek, paragon,
  • oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka szkolna”.
WYSOKOŚĆ dofinansowania zakupu podręczników jest zróżnicowana i nie może przekroczyć kwoty:
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasie I szkoły podstawowej, niekorzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
do kwoty 175 zł
1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej;
2) dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasie II lub III szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
3) dla uczniów: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasie II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum – niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
4) dla uczniów: posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
do kwoty 225 zł
1) dla uczniów: niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasie II lub III szkoły podstawowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, ich koszt nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł;
2) dla uczniów: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasie II-VI szkoły podstawowej lub w gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, ich koszt nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł;
3) dla uczniów: niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, ich koszt nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł;
do kwoty 770 zł
1) dla uczniów: klasy VI szkoły podstawowej;
2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
do kwoty 325 zł
1) dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
do kwoty 350 zł
1) dla uczniów: niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, ich koszt nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł;
do kwoty 607 zł
1) dla uczniów: klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;
2) dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;
do kwoty 390 zł
1) dla uczniów: klasy III liceum ogólnokształcącego lub klasy III technikum;
2) dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w liceum ogólnokształcącym.
do kwoty 445 zł

Data publikacji: 03 września 2014r.

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska w roku szkolnym 2014/2015


O pomoc przyznawaną przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego mogą ubiegać się tylko uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Biała Podlaska, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.
RODZAJ POMOCY
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów obejmuje:
- stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny.
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POMOC MATERIALNĄ
Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Pomoc materialna nie przysługuje:
- dzieciom z oddziałów przedszkolnych,
- dzieciom uczęszczających do klas zerowych,
- uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Biała Podlaska.
WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O POMOC
Próg dochodu:
- stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę nie jest większa niż kwota 456 zł netto,
- dochód z gospodarstwa rolnego liczony jest w wysokości 250 zł miesięcznie z 1 ha przeliczeniowego.
Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie w terminie dokładnie wypełnionego wniosku zawierającego wszystkie wymagane dokumenty. W wypełnieniu wniosku pomocna może być Informacja nt. udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, którą otrzymacie Państwo razem z wnioskiem.
GDZIE OTRZYMAĆ FRMULARZE WNIOSKÓW
Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dostępne są:
- w sekretariacie szkoły usytuowanej na terenie Miasta Biała Podlaska, do której uczęszcza uczeń,
- w sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Biała Podlaska od dnia 11 sierpnia 2014 r.,
- poniżej na tej stronie internetowej.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego składa:
- rodzic/opiekun prawny ucznia,
- pełnoletni uczeń,
- dyrektor szkoły (w szczególnych sytuacjach).
Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2011 r. dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie wnioskodawcy i oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów zawierające klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – druki oświadczeń zamieszczamy poniżej.
Wnioski o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO można składać od 1 września 2014 roku:
do 15 września 2014 roku - w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń,
do 30 września 2014 roku - w pokoju nr 8, kancelaria ogólna Urzędu Miasta Biała Podlaska dla uczniów zamieszkałych w Białej Podlaskiej, a uczęszczających do szkół usytuowanych poza miastem Biała Podlaska.
TO WAŻNE
Wnioskodawców ubiegających się o stypendium szkolne prosimy o terminowe składanie kompletnych wniosków stypendialnych – zawierających wymagane zaświadczenia lub oświadczenia o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu sierpniu 2014 r.
Chcąc pomóc Państwu w prawidłowym przygotowaniu WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO uruchomimy w dniach od 1 do 15 września w sali obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Biała Podlaska punkt informacyjny, gdzie otrzymacie Państwo kompetentną pomoc pracowników Wydziału Edukacji w gromadzeniu danych do wniosku oraz formularze WNIOSKU.
W DNIACH OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2014 r.
informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miasta Biała Podlaska:
na stanowisku w sali obsługi klienta w godz. 8.00– 15.00.
Pobranie wniosków o przyznanie stypendium będzie możliwe w Kancelarii Ogólnej w godzinach 7.30-17.00.
Do dyspozycji Państwa pozostają pracownicy merytoryczni do spraw stypendiów w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta:
Marianna Matusz, tel. 83 341 68 50 (od 8 do 30 września)
Krzysztof Starosielec, tel. 83 341 68 69 (od 1 do 5 września)
ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi w przypadku wystąpienia w rodzinie zdarzeń losowych:
- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
- klęski żywiołowej,
- wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia lub członka rodziny)
oraz innych szczególnych okoliczności.
WNIOSEK O ZASIŁEK SZKOLNY powinien zostać złożony w pokoju nr 8, kancelaria ogólna Urzędu Miasta Biała Podlaska, nie później niż dwa miesiące od udokumentowanego zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Data publikacji: 03 września 2014r.

Już niedługo początek roku szkolnego


Witamy po wakacjachCool 

W nowym roku szkolnym życzymy samych sukcesów w nauce, przyjaźni wśród rówieśników
oraz miłych chwil spędzonych podczas pracy i nauki w szkole. 

 

Uroczysta inauguracja w naszej szkole odbędzie się dnia
1 września 2014r.
o godzinie 9.00.
na sali gimastycznej.

Zapraszamy również na Mszę Świętą o godzinie 8.00.


Data publikacji: 29 sierpnia 2014r.

Ogłoszenie


Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014-2015

 

klasa 1

klasa 2

klasa 3


Data publikacji: 2 lipca 2014r.

Spotkanie z wychowawcami i odbiór Świadectw Dojrzałości


27 czerwca 2014r.

godz. 10.00 - klasa III A; III G; III D
godz. 10.45 - klasa III B; III E; III H
godz. 11.30 - klasa III C; III F    
godz. 12.00-14.00 -  odbiór dokumentów
przez osoby powyższające wyniki (sekretariat szkoły)    
 
Spotkania z wychowawcami w salach 105, 112, 113.
 
Odbiór świadectw jest możliwy przez inne osoby tylko z upoważnieniem oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby odbierającej.

Data publikacji: 26 czerwca 2014r.

Archiwalne aktualności


1102810